Szabályzataink

Általános információk

A Marlin Búvár SE utazásszervező tevékenységet nem folytat. A meghirdetett búvárprogramok utazás / szállás / ellátás szervezése a program jellegétől függően önállóan, vagy hivatalos utazásszervező, utazási iroda által kerül lebonyolításra. Fenti ismertető nem helyettesíti az utazás szervező hivatalos dokumentumait, csupán előzetes információként szolgál, változások lehetségesek. A programokon való részvétel önkéntes, a jelentkező saját felelősségére vesz részt azon. A programokon való részvétel feltétele a szükséges nyilatkozatok, dokumentumok kitöltése, elfogadása, és aláírása.

Adatkezelési szabályzat

A Marlin Búvár Sportegyesület (a továbbiakban: Társaság) taggyűlése
az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekinteté-ben történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), valamint a Marlin Búvár Sportegyesülettel kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, továbbá egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és Társaságunk adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel együtt ügyfeleink és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében
AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA:

I. Adatkezelő adatai

Adatkezelő cégneve: Marlin Búvár Sportegyesület
Adatkezelő székhelye: 2800 Tatabánya, Erdész u. 31.
Adatkezelő bírósági bejegyzési száma: 395
Adatkezelő adószáma: 19145381-1-11
Adatkezelő telefonszáma: +36204146280
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: marlinbuvarklub@gmail.com

II. Fogalom-meghatározások

A jelen Szabályzat alkalmazásában:
1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, le-kérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végez;
2. „adatkezelő”: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Társaság;
3. „adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;
4. „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
5. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg beazonosítható;
6. „ügyfél”: a Társasággal üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzett tevékenységére vonatkozóan kötelmi jogviszonyt létesítő természetes személy;

III. Szabályzat célja és hatálya

7. A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság valamennyi vezető tisztségviselője, illetve a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. A Társaság vezető tisztségviselői, valamint a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek a Társasággal kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az Infotörvény, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására.

8. A Társaság a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):
a.) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
b.) célhoz kötöttség;
c.) adattakarékosság;
d.) pontosság;
e.) korlátozott tárolhatóság;
f.) integritás és bizalmas jelleg;
g.) elszámoltathatóság.

9. A Társaság a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

IV. Társaság által végzett adatkezelések

10. A Társaság által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. A Társaság személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik.

11. A Társaság személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni (akkor rendelkezik jogcímmel),
a.) ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez;
b.) amennyiben az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
c.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a személyes adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
d.) amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges, illetve a Társaság (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha a Társasággal szemben elsőbbséget élveznek a személyes adat jogosultjának olyan érdekei és alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

12. A Társaság adatkezelési tevékenységét adatfeldolgozó igénybevétele nélkül végzi.

IV/A. Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés

13. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja:
a) a Társaság és a személyes adat jogosultja közötti, a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggésben kötelmi jogviszony (pl. megbízási szerződés, adásvételi szerződés) létrehozása, fenntartása, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása (pl. ellenérték követelése) és kötelezettségek teljesítése (pl. szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése);
b) a Társaság ügyféllel kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és védelme; továbbá
c) a Társaságot a kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban – esetlegesen – terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

14. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulás megadásától kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnését követő 5 év. Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 év.

15. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet.

16. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha ahhoz a Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik. Amennyiben ez a jogcím a hozzájáruláson alapuló adatkezelés (11. a) pont), úgy az adatkezelés jogszerűségének feltétele, hogy a Társaság a jelen alfejezetben meghatározott rendelkezések figyelembevételével jár el. Az ügyfél a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az ügyfél – kötelmi jogviszony létesítéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megőrzésén keresztül teljesítse. A Társaság az így készült másolatot az ügyfélre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.

17. A Társaság az ügyfél – hozzájáruláson alapuló adatkezelés keretében – alábbi adatainak megismerésére és kezelésére jogosult:
a.) a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát;
b.) a szerződéses jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető pénzintézet neve, amennyiben azt a szerződés tartalmazza;
c.) személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe);
d.) természetes személy családi és utóneve; születési helye és ideje; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe.

18. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját (ügyfelet) a Társaság a személyes adat jogosultjával létrehozandó kötelmi jogviszony létesítését megelőzően – az ügyféllel való első kapcsolatfelvétellel egyidőben – köteles tájékoztatni
a.) a Társaság, illetve a Társaság képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
b.) arról, hogy a kötelmi jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak Társaság általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzá-járul, illetve e hozzájárulás visszavonhatóságáról;
c.) az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;
d.) a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;
e.) a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
f.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
g.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A tájékoztatást a Társaság az 1. sz. melléklet felhasználásával és a személyes adat jogosultjának történő megküldésével, illetve részére történő hozzáférhetővé tétellel köteles teljesíteni.

19. A Társaság a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni az ügyfélnek. A tájékoztatás megadása mellett a Társaság köteles a jelen Szabályzatot az ügyfél részére hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában ügyfél elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

20. A személyes adat jogosultja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a Társasággal kíván-e kötelmi jogviszonyt létrehozni. Az ügyfél hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
a) önkéntes;
b) konkrét adatkezelésre (meghatározott – egy vagy több – kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban) vonatkozik;
c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és
d) egyértelmű akaratnyilatkozat.

21. A személyes adat jogosultjának hozzájárulásán alapuló adatkezelés feltétele, hogy a személyes adat jogosultja a személyes adatok kezeléséhez a Társasággal létrejövő jogviszonyát megelőzően a Társaság adatkezelési tájékoztatóját, a Társaság adatkezelésének célját, illetve az adatkezelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körét elismerje és az adatkezeléshez hozzájáruljon a Társaság számára a jelen Szabályzat 2. sz. melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat aláírásával.

22. A Társaság szerződéses kapcsolat esetén jogosult az ügyfél mint személyes adatok jogosultja hozzájáruló nyilatkozatát a Társaság és az ügyfél között kötendő szerződés rendelkezései között megfogalmazni. Az ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés aláírásával az ügyfél egyben személyes adatai Társaság általi megismerésére és kezelése vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát is megteszi.

23. Az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatában köteles megjegyezni, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés mellett kifejezetten megértette a Társaság arra vonatkozó tájékoztatását, hogy adatkezelésre a Társaság az ügyféllel kapcsolatban egyéb jogcímen is jogosult lehet.

24. Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, vagy megtagadja az 2. sz. melléklet tartalmával megegyező tartalmú nyilatkozat aláírását, úgy a Társaság kötelmi jogviszonyt az érintett természetes személlyel nem létesíthet. A személyes adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával a Társaság köteles a személyes adatkezeléshez mint előfeltételhez kapcsolódó kötelmi jogviszony megszüntetésére.

25. A Társaság köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával kötelmi jogviszonya bármely okból megszűnt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a személyes adatok megőrzését a Társaság számára jogszabály írja elő.

IV/B. A munkaerő-felvétel során végzett adatkezelés

26. A Társaság munkaerő-felvétel nem végez. A Tárasaság munkavállalót nem foglalkoztat.

IV/C. A Társaság vezető tisztségviselői, jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése

27. A Társaság jogosult kezelni a Társaság vezető tisztségviselőinek, valamint a Társasággal jogviszonyban álló egyéb személyek személyes adatait amennyiben
d) az adott személyes adat kezeléséhez a személyes adat jogosultja hozzájárult
e) az szerződés teljesítéséhez szükséges (pl. nyilvántartások vezetése);
f) az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (pl. adózási kötelezettség teljesítése);
g) az a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

28. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: a Társasággal vezető tisztségviselői feladatok ellátására irányuló jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, jogviszony megszüntetése.

29. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama:
a) jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam;
b) a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a jogviszony megszűnését követő 5 évig;
c) minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 évig.

30. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet. Az érintett a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az érintett – vezető tisztségviselő jogviszony, vagy egyéb jogviszony létesítéséhez, illetve fenntartásához, megszüntetéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megérzésén keresztül teljesítse. A Társaság az így készült másolatot az érintettre vonatkozó egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá.

31. A jelen alfejezet szerinti adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
a) az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe, személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá mindazon adatok, amelyeket – az érintett hozzájárulását nem igénylő módon jogszabályi kötelezettség teljesítéseként – a Társaság megismerni és kezelni köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a vezető tisztségviselő(k), és tagok személyi nyilvántartása részét képező személyes adatok;

32. A Társasággal vezetői tisztségviselői jogviszonyban, vagy más jogviszonyban álló egyéb természetes személyek kötelesek a Társaság által – e jogviszonyuk létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez feltétlenül szükséges – személyes adataik kezeléséhez e jogviszony létrejöttét megelőzően hozzájárulni a jelen Szabályzat 6. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírásával.
A Társaság a 6. sz. mellékletben foglalt hozzájáruló nyilatkozat aláírását megelőzően köteles a személyes adat jogosultját tájékoztatni
a.) a Társaság, illetve a Társaság képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
b.) arról, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony, vagy egyéb jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak Társaság általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;
c.) az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;
d.) a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;
e.) a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
f.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
g.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A Társaság a tájékoztatást az 5. sz. melléklet megfelelő alkalmazásával köteles teljesíteni.
33. A Társaság a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni. A tájékoztatás megadása mellett a Társaság köteles a jelen Szabályzatot az vezető tisztségviselő, vagy jogviszonyban álló egyéb személy részére mindenkor hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában a személyes adat jogosultja elektronikus kézbesítési címére megküldeni.

34. A személyes adat jogosultja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a Társasággal kíván-e vezető tisztségviselői jogviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létrehozni. A személyes adat jogosultjának hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
a) önkéntes;
e) a vezető tisztségviselői jogviszony, vagy egyéb jogviszony létesítésére, fenntartására, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, jogviszony megszüntetésére vonatkozik.
f) megfelelő tájékoztatáson alapul; és
g) egyértelmű akaratnyilatkozat.

35. A Társaság köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek jogosultjával szemben a vezető tisztségviselői jogviszony, vagy egyéb jogviszony bármely okból megszűnt, és az adatkezelés határideje letelt, kivéve, amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult, vagy a személyes adatok megőrzését a Társaság számára jogszabály írja elő, továbbá amennyiben annak kezelésére a Társaság jogos érdekének érvényesítése érdekében szükség van.
36. A Társaság – az előző pontban meghatározottakon kívül – nem jogosult a vezető tisztségviselő, vagy a Társasággal egyéb jogviszonyban álló személy közösségi médiafelületeinek ellenőrzésére, illetve ilyen úton az érintettről adatok gyűjtésére. A Társaság az érintett kizárólagos kezelésében lévő, magáncélból használt közösségi médiafelületének Társaság érdekében történő felhasználását nem teheti kötelezővé (pl. ügyfélkör bővítése ismerősök útján).

37. A 32. pontban meghatározott hozzájáruló nyilatkozatnak ki kell terjednie a Társaság tulajdonában álló, a vezető tisztségviselő, Társasággal egyéb jogviszonyban álló személy által munkavégzése során használt számítógép, programok és alkalmazások (a továbbiakban: Eszközök) által naplózott adatokra is. Az Eszközök által végzett naplózás adatkezelésnek minősül, amennyiben a naplózott adat valamely vezető tisztségviselőre, vagy a Társasággal jogviszonyban álló egyéb személyre vonatkozó magán- és családi életének részét képező személyes adatnak minősül. Az ilyen adatkezelés csak abban az esetben jogszerű, ha az adatkezeléshez a személyes adat jogosultja – a 31-32. pontok rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – hozzájárult. Hozzájárulás hiányában is jogszerű az olyan naplózott adatok kezelése, amelyek a vezető tisztségviselői jogviszonyból, egyéb jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése keretében keletkeztek és e jogviszonyra vonatkoznak. Ez utóbbi esetekben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogos érdek érvényesítése vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése. /VAGY/ A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek, valamint a Társaság érdekeinek figyelembevétele és a Társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenység fenntartása érdekében a Társaság vezető tisztségviselői, és a Társasággal jogviszonyban álló egyéb személyek az Eszközökön kizárólag a Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggő, munkaköri kötelezettség keretébe tartozó tevékenységet végezhetnek. Erre tekintettel e személyek tudomásul veszik, hogy az Eszközök által végzett naplózás, így a Társaság ilyen adatkezelése akkor is jogszerű, amennyiben az Eszköz olyan adatot naplóz, amely valamely vezető tisztségviselő, vagy a Társasággal jogviszonyban álló egyéb személy magán- és családi életének részét; az érintettek 35. pont szerinti nyilatkozatukkal ehhez kifejezetten hozzájárulnak. Annak megelőzése érdekében, hogy a tilalom ellenére a Társaság vezető tisztségviselőinek, illetve a Társasággal jogviszonyban álló egyéb személyeknek olyan adatait kezelje a Társaság, amely a családi és magánélet része, a Társaság jogosult egyes weboldalak elérését, illetve szolgáltatások igénybevételét korlátozni az Eszközökön. Az ilyen korlátozást megfelelő időben és az érintettek körében tett megfelelő tájékoztatást követően jogosult végrehajtani. Az Eszközök magáncélú felhasználásának korlátozása körében a Társaság elrendelheti pl. a közösségi médiafelületek elérésének tiltását.

41. A Társaság az otthoni és távmunka során az Eszköz, valamint a magáneszköz munkahelyi célú felhasználása esetén ezen eszköz által naplózott és az eszköz felhasználó vezető tisztségviselőhöz, jogviszonyban álló egyéb személyhez kötődő adat megismerésére azzal a feltétellel, hogy az arányosság követelményét megtartva a Társaság az eszközökön tárolt magáncélú adatokat nem ismeri meg és az adatkezelése a személyes adat jogosultjának családi és magánéletét nem érinti.

42. A Társaság a vezető tisztségviselőnek, jogviszonyban álló egyéb személynek szóló tájékoztatásában köteles felhívni az érintett figyelmét arra, hogy – amennyiben a Társaság ilyennel rendelkezik – a Társaság által használatra átadott olyan Eszköz, amely – munkaidőn kívül is – helyadatot rögzítik (pl. okostelefon), helyadatának megismeréséhez a Társaság kizárólag abból a célból jogosult, hogy az Eszköz helyét ellenőrizze vagyonvédelmi célból. Az ilyen adatkezelés munkaidőn kívül nem irányulhat arra, hogy a Társaság a vezető tisztségviselő, vagy a Társasággal jogviszonyban álló egyéb személy (feltételezett) tartózkodási helyadatát megismerje. A Társaság – amennyiben erre az adott Eszköz lehetőséget ad – köteles biztosítani, hogy a használatra átadott Eszköz magáncélú felhasználása alkalmával az érintett az Eszköz helyadat szolgáltatását kikapcsolhassa.

IV/D. Kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése

43. A Társaság nem működtet kamerarendszert.

IV/E. Webshop ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelés
49. A Társaság nem működtet webshopot.

IV/F. Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés

50. A Társaság nem működtet hírlevél szolgáltatást.

51, A társaság nem működtet önálló saját honlapot.

V. A személyes adatok jogosultjainak jogai

63. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Társaság – bármely oknál fogva – kezeli, a Társaság adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
a.) tájékoztatáshoz való jog;
b.) helyesbítéshez való jog;
c.) elfeledtetéshez való jog;
d.) adatkezelés korlátozásához való jog;
e.) adathordozhatósághoz való jog;
f.) tiltakozáshoz való jog.

64. A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a Társasághoz eljuttatott kérelmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektronikusan, papír alapon egyetemes postai szolgáltatás igénybevételével, vagy papír alapon a Társaság székhelyén a Társaság képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének, jogviszonyban álló egyéb személynek történő átadással terjesztheti elő.

65. A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladéktalanul köteles továbbítani a Társaság adatkezelési felelősének ügyintézés céljából. A Társaság adatkezelési felelőse a kérelmet – annak kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak érdemi megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, illetve jogosult személy terjesztette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben megvizsgálja. Az adatkezelési felelős a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül értesíti a kérelmet előterjesztőt a kérelem elbírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a kérelem teljesítéséről), illetve a megtett, illetve kezdeményezett intézkedésekről.

V/A. Helyesbítéshez való jog

66. Amennyiben a Társaság pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a Társaságot, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.

67. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét az 8. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő megküldésével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. hatósági igazolvány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve másolatban a Társaság részére átadni a személyes adat tartalmát igazoló közokiratot.

V/B. Elfeledtetéshez való jog

68. A személyes adatok jogosultja jogosult a Társaságtól kérni személyes adatainak törlését a Társaság valamennyi nyilvántartásából. A Társaság e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:
a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;
b) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
d) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Társaság köteles a személyes adatok törlésé-re.

69. A személyes adat jogosultja a törlés iránti kérelmét a 9. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő megküldésével terjesztheti elő.

70. A Társaság a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll.

V/C. Adatkezelés korlátozásához való jog

71. A személyes adatok jogosultja jogosult kérni a Társaságot, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:
a.) a személyes adatok jogosultja vitatja a Társaság által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtar-tamra; vagy
b.) a Társaság által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy
c.) az adatkezelés célja megszűnt, és a Társaságnak nincs szüksége a gyűjtött és tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy
d.) a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének kivizsgálásának idejére.

72. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét a 10. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő megküldésé-vel terjesztheti elő.

73. A korlátozás alá eső személyes adatot a Társaság kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani a Társaság kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult.

74. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Társa-ság a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a személyes adatok jogosultját.

V/D. Adathordozhatósághoz való jog

75. Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a Társaság a személyes adat jogosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti a Társaságot, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Társa-ság elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.

76. A Társaság a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában történő átadásánál köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja az elektronikus formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni másik adat-kezelőnek, vagy a Társaságot felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül küldje meg másik adatkezelőnek.

77. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) az adathordozás iránti kérelmét a 11. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő meg-küldésével terjesztheti elő.

V/E. [Tiltakozáshoz való jog]
78. A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Társaság általi adatkezelése ellen, amennyiben a Társaság az adatkezelést a Társaság vagy harmadik felé jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre.

79. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a tiltakozás iránti kérelmét a 12. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő megküldésével terjesztheti elő.

80. A tiltakozó nyilatkozat Társaság általi elfogadását követően a Társaság nem jogosult az érintett személyes adatot a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi igények előterjesztéséhez, ér-vényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik

VI. Az Adatkezelési felelős

81. A Társaság valamennyi olyan vezető tisztségviselője, illetve a Társasággal jogviszonyban álló egyéb személy, aki személyes adatokra vonatkozó adatkezelést folytat (pl. adminisztráció) köteles a jelen Szabályzat, valamint az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartására.

82. A Társaság adatkezelési rendelkezések megtartásáért felelős és felhatalmazott személy(a továbbiakban: Adatkezelési felelős) köteles a jelen Szabályzatban, valamint a jogszabályokban meghatározott adatkezelési rendelkezések Társaság vezető tisztség-viselői, illetve a Társasággal jogviszonyban álló egyéb személyek által történő megtartását biztosítani és ellenőrizni.

83. A Társaság Adatkezelési felelőse: Udvardi Tibor elnök.

84. A Társaság Adatkezelési felelősét a Társaság legfőbb szerve választja a Társaság vezető tisztségviselői, vagy jogviszonyban álló egyéb személyek közül; a Társaság Adatkezelési felelőse jogviszonyának időtartama a vezető tisztségviselői jogviszony, vagy egyéb jogviszony időtartamához igazodik. Az Adatkezelési felelős jogviszonya megszűnik, ha:
a.) vezető tisztségviselői jogviszonya, egyéb jogviszonya megszűnik;
b.) a tisztségről lemond;
c.) meghal;
d.) a Társaság legfőbb szerve a tisztségéből visszahívja;
e.) a Társaság legfőbb szerve a tisztségétől (súlyos kötelezettségszegés okán) meg-fosztja.

85. Az Adatkezelési felelős kijelölése alkalmával a Társaság köteles nyilatkozat tenni arra vonatkozóan, hogy a GDPR és egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni. A Társaság e nyilatkozatát

az Adatkezelési felelős kijelöléséről szóló dokumentum részeként kell megtenni, és egyértelművé kell benne tenni, hogy a kijelölt Adatkezelési felelős jogállásában nem tekintendő a GDPR 37-39. cikkeiben meghatározott adatvédelmi tisztviselőnek.

86. Az Adatkezelési felelős e tisztségét e tisztségre vonatkozó kijelölés elfogadásával, vagy amennyiben ez későbbi, akkor a kijelölésben meghatározott határnaptól kezdődően tölti be. Az Adatkezelési felelős a kijelölés elfogadásával egyidejűleg titoktartást köteles vállalni a tisztsége ellátásával kapcsolatosan tudomására jutott személyes adatok vonatkozásában.

87. Az Adatkezelési felelős feladatkörei:
j) az Adatkezelési felelős köteles rendszeresen ellenőrzéseket végezni arra vonatkozóan, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit a Társaság mindennapi működése és üzletszerű gazdasági tevékenysége során az arra kötelezettek megtartják-e;
k) az Adatkezelési felelős köteles megvizsgálni a Társasághoz címzett – a személyes adatok jogosultjai részéről érkezett – kérelmeket (V. fejezet), és a nyilvánvalóan nem alaptalan és jogosult személy által előterjesztett kérelmek esetén köteles megtenni a szükséges intézkedéseket.
l) az Adatkezelési felelős köteles kapcsolatot tartani és együttműködni a Hatósággal, illetve – szükséges esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatósággal;
m) az Adatkezelési felelős adatvédelmi incidens lehetőségének felmerülése esetén köteles azt kivizsgálni és megalapozott lehetőség esetén az incidens által jelentett kockázatokat megakadályozni vagy mérsékelni, illetve a biztonság sérülését helyreállítani;
n) az Adatkezelési felelős köteles az olyan adatvédelmi incidens esetén, amely természetes személy jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, bejelentést tenni a Hatóságnak, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóságnak; magas kockázat esetén köteles azt bejelenteni a Hatóságnak, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatni a személyes adat jogosultját;
o) az Adatkezelési felelős jogosult a Társaság legfőbb szerve irányába javaslattal élni a Társaság adatkezelési gyakorlatának módosítása vonatkozásában;
p) az Adatkezelési felelős jogosult a jelen Szabályzattal összefüggő mindenkori jog-szabályi módosítások átvezetésére és a jelen Szabályzat változással egységes szerkezetbe foglalt hatályosított változatának összeállítására és közzétételére.

VII. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje

88. A Társaság az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait.

89. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket a Társaság részben vagy egészben automatizált módon kezel. A Társaság személyes adatok elektronikus tárolására a Társaság tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat a Társaság tulajdonában vagy használatában álló olyan ingatlanokban vezeti, amelyeket a Társaság székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként használ.

90. A Társaság által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők.

91. A Társaság által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a Társaságnak megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. A Társaság köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot
a.) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;
b.) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;
c.) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti;
d.) nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően;
e.) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné;
f.) elvesztéstől, sérüléstől megóvja.

92. A Társaság az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

93. A Társaság adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezet (Adatkezelési Nyilvántartás) a jelen Szabályzat 13. számú mellékletében meghatározott minta fel-használásával és a GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával. A Társaság az Adatkezelési Nyilvántartást elektronikus formában köteles elkészíteni és papír alapon köteles tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá.

VIII. Adatok továbbításának rendje

94. A Társaság nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek továbbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve
q) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Társaság felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
r) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a Társasággal kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a Társaság közötti kötelmi jogviszony teljesítése.

95. A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet a jelen Szabályzat 14. sz. mellékletében meghatározott minta alapján, amely tartalmazza a Társaság által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzett-jét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat.

96. A Társaság a 88. a) pontjában meghatározott megkeresésre a megkeresésben meghatározott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja az általa tárolt személyes adatok továbbítását.

97. A Társaság a 88. b) pontjában meghatározott adattovábbítás szükségessége esetén köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultját
a.) az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
b.) arról, hogy az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás ismeréséhez és az adat-továbbításhoz hozzájárul;
c.) az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről;
d.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
e.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.
A személyes adat jogosultja konkrét adattovábbításhoz hozzájáruló nyilatkozatát a 11. a) pontban meghatározott nyilatkozattal egyidőben is megadhatja, amennyiben e nyilatkozat megtétele idején a konkrét adattovábbítás szükségessége már ismert. Adattovábbításra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adat jogosultja a 14. számú mellékletben meghatározott minta alapján köteles megtenni.
98. A Társaság a 88. b) pontjában meghatározott adattovábbítás teljesítése során kizárólag azon személyes adatok továbbítására jogosult, amely a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlenül fontos és amelynek a továbbításához a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását megadta.

IX. Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll

99. Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság olyan sérülése, amely lehet
s) a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosulatlan hozzáférés;
t) a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése;
u) az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat megváltoztatása.

100. Amennyiben a Társaság vezető tisztségviselője, jogviszonyban álló egyéb személy azt tapasztalja, hogy a Társaság által gyűjtött, tárolt személyes adatok vonatkozásában fennállhat a biztonság sérülésének a lehetősége, haladéktalanul köteles az Adatkezelési felelőst erről tájékoztatni (a továbbiakban: Jelzés). Biztonság sérülése minden olyan körülmény, amelynek eredményeként a Társaság adatkezelő rendszerében, nyilvántartásaiban sérülés következik be az adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon. A biztonság sérülése nem jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is.

101. Az Adatkezelési felelős a Jelzést megtételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és értékelni a helyzetet. A vizsgálatnak ki kell terjedni a biztonság sérülésének lehetőségeként jelzett körülmény valamennyi elemére, illetve a Jelzéssel érintett valamennyi nyilvántartás, így személyes adatok helyzetének vizsgálatára.

102. Az Adatkezelési felelős vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a biztonság sérülése ténylegesen megtörtént-e. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság nem sérült, úgy eljárását megszünteti és a vizsgálata eredményéről jelentést készít a Társaság ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

103. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság meg-sérült, úgy másodsorban köteles megvizsgálni, hogy adatvédelmi incidens történt-e. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy adatvédelmi incidens nem történt, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készít a Társaság ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

104. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egyidőben adatvédelmi incidens is történt, úgy köteles harmadsorban megvizsgálni, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira kockázatot jelent-e. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ilyen kockázatot az adatvédelmi incidens nem jelent, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készt a Társaság ügyvezetése részére, és azt a je-len Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti.

105. Amennyiben az Adatkezelési felelős azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egyidőben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett személyes adat jogosultjainak jogai és szabadságaira, úgy az Adatkezelési felelős azt köteles megvizsgálni, hogy ez a kockázat milyen mértékű. Amennyiben az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni a Társaság ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni.

106. Amennyiben az Adatkezelési felelős 100. pontban meghatározott vizsgálata azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira magas kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni a Társaság ügyvezetése részére, és azt a jelen Szabályzat 15. sz. mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni, továbbá az érintett személyes adatok jogosultjait az adatvédelmi incidensről tájékoztatni.

107. A Társaság mint adatkezelő az Adatkezelési felelős útján a 100., illetve 101. pontokban meghatározott bejelentési kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül köteles teljesíteni. A Társaság mint adatkezelő akkor jut az adatvédelmi incidens tudomására, amikor az Adatkezelési felelős kellő bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság sérülésének tényét. Az Adatkezelési felelős a biztonság sérülése ténye meg-állapítását követően haladéktalanul köteles értékelni a helyzetet a 98-101. pontban meghatározottak szerint.

108. Amennyiben az Adatkezelési felelős a 102. pontban jelzett 72 órán belül nem tudja lefolytatni a 100-101. pontokban jelzett vizsgálatát, úgy köteles a határidőn belül megtenni a bejelentését, illetve tájékoztatását, és vizsgálatát köteles tovább folytatni. Amennyiben a 100-101. pontokban meghatározott vizsgálat eredménye az Adatkezelési felelős rendelkezésére áll, úgy arról kiegészítő bejelentést/kiegészítő tájékoztatást vagy módosító bejelentést/módosító tájékoztatást köteles tenni.

109. Az Adatkezelési felelős a 100-101. pontokban meghatározott bejelentési kötelezettség a Hatóság által rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével, illetve Hatóságnak történő megküldésével, vagy egyéb tagállami adatvédelmi hatóság esetén ezen hatóság, illetve tagállami jog által meghatározott ormában köteles teljesíteni. A bejelentésben az Adatvédelmi felelős a Társaság képviseletében a következő adatokat köteles megadni:
a) az adatvédelmi incidens típusa;
b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak kategóriája;
c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak (közelítő) száma;
d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok típusa;
e) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok (közelítő) száma.

110. Az Adatkezelési felelős a különböző adattípusban tartozó személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensről külön-külön bejelentéseket köteles tenni.

111. Az Adatkezelési felelős nem köteles bejelentést tenni, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira. A kockázat fennállására vonatkozó értékelést az Adatkezelési felelős a 99-100. pontokban meghatározottak szerint az eset összes körülményének figyelembevételével köteles teljesíteni. Azt a körülményt, hogy az adatvédelmi incidens a természetes személyek jogaira és szabadságaira kockázattal nem jár, bizonyítani és jelentésbe foglalni, valamint a biztonság helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni köteles.

112. Az Adatkezelési felelős a 101. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni a 16. számú mellékletben meg-határozott minta felhasználásával. A kockázat jellegének értékelésére a 100-101. pontokban meghatározott vizsgálata során – az eset összes körülményére tekintettel – az Adatkezelési felelős köteles. Ennek keretében az Adatkezelési felelős köteles figyelem-be venni többek között:
a) az adatvédelmi incidens típusát;
b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat típusát;
c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat érzékenységét;
d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok mértékét;
e) az adatvédelmi incidenssel érintett természetes személy kiszolgáltatottságát.
Az adatvédelmi incidens révén a természetes személy jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázat akkor magas, ha azzal a személyes adat jogosultját fizikai, anyagi és nem anyagi értelemben kár érheti.
113. Az Adatkezelési felelős a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultjait:
a) az adatvédelmi incidens ténye, jellege;
b) az Adatkezelési felelős neve és elérhetőségei;
c) az adatvédelmi incidens lehetséges következményei;

d) az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére és az incidens előtti állapot helyreállítására a Társaság mint adatkezelő által igénybe vett eszközök.

114. Az Adatkezelési felelős a tájékoztatását a személyes adatok jogosultjai által (köz)érthető és egyszerű megfogalmazással, releváns nyelven és késedelem nélkül köteles megtenni olyan kommunikációs csatornán, amelyen az Adatkezelési felelős érté-kelése alapján a tájékoztatás a leghamarabb megérkezik a személyes adatok jogosultjaihoz. Az Adatkezelési felelős egyszerre akár több kommunikációs formát is igénybe vehet a tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében.

115. Az Adatkezelési felelős a személyes adatok jogosultjainak szóló tájékoztatást akkor mellőzheti, ha
a) az adatvédelmi incidens a személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira magas kockázatot nem jelent, mert például a jogosulatlan harmadik személlyel közölt személyes adathoz e személy hozzáférni (titkosítás okán) nem tud, és az adatkezelő birtokában van az érintett személyes adatokról másolat;
b) az adatvédelmi incidens lehetőségéről való tudomásszerzést követően haladéktalanul megtett intézkedések eredményeként a magas kockázat lehetősége fel sem került;
c) az adatvédelmi incidens eredményeként előállt kockázat egyéb okból nem tekinthető magasnak.

116. Az Adatkezelési felelős a 100-101. pontokban meghatározott bejelentési és tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidőben, a vizsgálat eredményének megismerését követően haladéktalanul köteles megtenni minden intézkedést, amely a biztonság sérülését és az adatvédelmi incidenst megszünteti. Ennek keretében az Adat-kezelési felelős – lehetőségeihez és a körülményekhez képest – köteles az adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok integritását, hozzáférhetőségét, és bizalmassá-gát helyreállítani. Az Adatkezelési felelős a megtett intézkedéseiről jelentést köteles készíteni a Társaság vezető tisztségviselője részére a jelen Szabályzat 17. sz. mellékletében meghatározott minta felhasználásával.

X. Jogorvoslat

117. Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Társaság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

118. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://www.naih.hu

XI. Záró rendelkezések

119. A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos. A Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve olyan már fennálló jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekben adatkezelés 2018. május 25. napját követően történik.

120. A jelen Szabályzat hatályba lépéséről, illetve annak alkalmazásáról a Társaság köteles minden ügyfelét, illetve a Társasággal egyéb jogviszony létesítő természetes személy figyelmét felhívni, illetve a jelen Szabályzatot számukra köteles elérhetővé tenni.

Tatabánya, 2018. május 24.
Marlin Búvár Sportegyesület

Felelősség biztosítás